موسسه حقوق تطبیقی

03آبان
وبینار: «اختیار ویژه دولت‌ها در زمان اضطرار»

وبینار: «اختیار ویژه دولت‌ها در زمان اضطرار»

موسسه حقوق تطبیقی وبینار حدود اختیارات ویژه دولت‌ها در زمان اضطرار: مطالعه‌ی بیماری‌های واگیردار" را به زبان انگلیسی برگزار می‌کند